Page Loading...

Ochrana osobních údajů

PRÁVO NA INFORMACE

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou. Vaše osobní údaje zpracováváme především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na nadacejt@nadacejt.cz, kde je možné požádat o informace,  či podat podněty nebo stížnosti. Na základě vaší žádosti vám Nadace J&T podle svých možností obratem a písemně oznámí, jestli a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte vy sami, a to zejména z důvodů posouzení žádostí o příspěvek z Nadace J&T.

Příklady požadovaných dokumentů:

 • Vyjádření sociálních pracovníků spolupracujících s žadatelem – pro ověření konkrétní životní situace žadatele
 • Kopie OP a kartičky ZTP - pro ověření totožnosti žadatele  
 • Rodný list dítěte – pro ověření oprávněnosti žadatele
 • Aktuální přehled vyplacených dávek z Úřadu práce + OSSZ a výpis dluhů – pro ověření informací ze žádosti a faktického stavu věci
 • Rozhodnutí o svěření do péče – pro ověření oprávněnosti žadatele
 • Potvrzení školského zařízení (včetně stravovacího zařízení, ubytovacího zařízení) – pro ověření potřebnosti účelu žádosti
 • Kompletní nájemní smlouvu se všemi dodatky – pro ověření faktického stavu věci
 • Doklad o vlastnictví bytu/domu (v případě žádosti o bezbariérovou úpravu) – pro ověření faktického stavu věci
 • Faktury, nájemní smlouvy a další podklady k darovací smlouvě
 • Cenová nabídka/kalkulace požadovaného předmětu žádosti – pro vyčíslení předběžných nákladů
 • Lékařské zprávy/vyjádření ošetřujícího lékaře – pro ověření zdravotního stavu žadatele, případně vhodnosti požadované kompenzační pomůcky
 • Vyjádření ÚP – pro ověření informací o faktickém stavu věci rodiny
 • Rozhodnutí o opatrovnictví – pro ověření oprávněnosti žadatele.

Doklady doporučujeme posílat poštou doporučeným dopisem nebo zabezpečenou přílohou emailu.

Doklady s osobními údaji jsou uchovávány po dobu procesu vyhodnocování žádosti o příspěvek, pokud v darovací smlouvě není uvedeno jinak.

Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří mají podepsanou smlouvu o mlčenlivosti a dále pověřené třetí osoby, které s Nadací J&T spolupracují a které jsou vázány povinností mlčenlivosti.

V případě, že dar je poskytnut z prostředků od třetích osob (včetně dotačních titulů), jsme povinni poskytnout osobní údaje žadatelů i těmto třetím osobám pro doložení nadačního příspěvku (např. výpisy z účtu nadace, mzdové listy, prezentace, darovací smlouvy, fotodokumentaci…). Pokud žadatel nesouhlasí, není možné uzavřít darovací smlouvu.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle.

PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům - máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Nadací J&T
 • Právo na opravu - Nadaci J&T můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • Právo na výmaz - Nadaci J&T můžete požádat o vymazání zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR
 • Právo na přístup k osobním údajům - máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Nadací J&T
 • Právo odvolat souhlas - můžete kdykoliv odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování. Než tak učiníte, bude s vašimi osobními údaji nakládáno dle platného zákona
 • Právo vznést námitku - pokud by Nadace J&T zpracovávala vaše osobní údaje ve prospěch svých zájmů, máte  právo vznést námitku proti takovému zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů - Nadaci J&T můžete požádat, aby vám či třetí osobě předala osobní údaje, které o vás na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě

Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto není možné je uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte svá práva, a vaše žádost bude shledána oprávněnou, Nadace J&T zareaguje v nejkratší možné době, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Proti zpracování svých osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.