Page Loading...

Podání stížností a podnětů

​Pravidla při vyřizování stížností a podnětů

1. Stížnost nebo podnět

Stížností se rozumí vyjádření nespokojenosti s kvalitou práce zaměstnanců nadace.
Každý má právo stěžovat si na kvalitu práce zaměstnanců nadace nebo další jevy, se kterými v souvislosti s nadací není spokojen.
Podnětem se rozumí nové návrhy, nápady na zlepšení nebo způsob práce nadace.

Stížnost/podnět lze podat:

 • písemně
 • ​ústně

2. Způsob podání stížností/podnětů

 • Písemně na adresu:
  Nadace J&T
  Malostranské nábřeží 563/3
  118 00 Praha 1
 • E-mailem na adresu: oktabcova@nadacejt.cz
 • Datovou schránkou - ID Nadace J&T je: n6k48xv
 • Osobně doručit na adresu:
  Nadace J&T
  Malostranské nábřeží 563/3
  118 00 Praha 1
 • Ústně – stížnost/podnět je povinen přijmout každý zaměstnanec.

3. Evidence stížností/podnětů

Nadace J&T eviduje všechny stížnosti v písemné podobě ve speciálně určeném šanonu: „Evidence stížností“. Podněty eviduje také v písemné podobě ve speciálně určeném šanonu: „Evidence podnětů“.

4. Vyřizování stížností/podnětů

Stížnost/podnět se vyřizuje ve lhůtě 30 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud nelze lhůtu dodržet, bude o tomto podávající písemně informován.

Stížnost/podnět lze podat jakémukoli zaměstnanci nadace, který ji dále postoupí.

Stížnost/podnět vyřizuje ředitelka Nadace J&T, která informuje o průběhu vyřízení stížnosti/podnětu Správní radu Nadace J&T. Ředitelka může určit konkrétní osobu, která bude za vyřízení stížnosti/podnětu odpovídat.
Nepřipouští se, aby stížnost vyřizoval zaměstnanec, vůči kterému tato stížnost směřuje.
Stěžovatel je s výsledkem vyřízení vždy písemně seznámen.

5. Na co si např. může žadatel stěžovat:

 • na nevhodné chování zaměstnanců nadace
 • na nevhodný postup při vyřizování žádosti
 • na nedodržování právních předpisů

6. Instituce, které se zabývají sledováním dodržování lidských práv

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
tel. 542 542 888
www.ochrance.cz
podatelna@ochrance.cz

Český helsinský výbor
Štefánikova 21
150 00 Praha 5
tel. 257 221 142
www.helcom.cz
​poradna@helcom.cz