Page Loading...

Právnické osoby

Podporujeme neziskové organizace, které poskytují sociální či podpůrné služby ohroženým rodinám s nezaopatřenými dětmi nebo náhradním rodinám, a organizace poskytující mobilní hospicovou péči.

Podstatným kritériem pro nás je, že jsou tyto služby poskytovány v přirozeném prostředí rodiny a jejich cílem je pomoci překonat složitou životní situaci způsobenou sociálními, zdravotními či ekonomickými důvody. Typickým příkladem námi podporovaných služeb jsou sociálně aktivizační služby, služby rané péče, služby pro zdravotně znevýhodněné rodiny s dětmi, služby doprovázejících organizací pro pěstouny či krizová centra pro děti a jejich rodiny. Důležitými hodnotami jsou pro nás transparentnost, důvěryhodnost a kvalita poskytovaných služeb.

V současné době se zaměřujeme zejména na podporu organizací, se kterými máme uzavřenou smlouvu o spolupráci, jež jim umožňuje pravidelnou podporu.

S žádostí o podporu se nás může obrátit jakákoli nezisková organizace i mimo dlouhodobou spolupráci, vždy se však řídíme podle výše zmíněných kritérií, aktuálních možností našeho rozpočtu a dalších kritérií.

 

 • Organizace mimo dlouhodobou spolupráci

Co je pro nás důležité?

 1. Zaměření na služby poskytované v přirozeném prostředí rodiny a na jejich dostupnost.
 2. Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe.
 3. Schopnost odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to, co děláme, funguje?
 4. Otevřenost vůči novým projektům, inovacím, přenosu ověřené zahraniční dobré praxe do českého prostředí.

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit online žádost pro právnické osoby. Povinnými přílohami jsou rozpočet projektu ve formátu, který naleznete zde, a podepsaný formulář pro právnické osoby – čestné prohlášení zdeDále je vhodné připojit rozpočet celé organizace/služby, výstupy z proběhlých kontrol a případně další dokumenty a podklady, jako je strategický plán apod., zejména pokud byly aktualizovány nebo změněny.

 

 • Organizace, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci

Organizacím, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci, můžeme poskytnout každoroční podporu; vždy však na základě podané žádosti v každém roce a dle našich aktuálních finančních možností. Do dlouhodobé spolupráce vybíráme organizace především na základě dobrých zkušeností ze vzájemné spolupráce a podle dalších kritérií, jako je např. region jejich působení.

Organizace v dlouhodobé spolupráci od nás začátkem každého kalendářního roku dostávají informační e-mail s aktuálními podmínkami, maximální možnou částkou, jakou je můžeme v daném roce podpořit. Důležitou informací je termín, do kterého je třeba žádost podat, aby pro ně byly finanční prostředky v našem rozpočtu rezervovány (obvykle to bývá 30. května).

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit online žádost pro právnické osoby. Povinnými přílohami jsou rozpočet projektu ve formátu, který naleznete zde, a podepsaný formulář pro právnické osoby – čestné prohlášení zdeDále je vhodné připojit rozpočet celé organizace/služby, výstupy z proběhlých kontrol a případně další dokumenty a podklady, jako je strategický plán apod., zejména pokud byly aktualizovány nebo změněny.

 

 • Závěrečná zpráva a vyúčtování

Do dvou měsíců od ukončení podpořeného projektu organizace předkládá vyúčtování, jehož součástí je také závěrečná zpráva. Informace k termínu vyúčtování a jeho pravidlech jsou vždy uvedeny v darovací smlouvě.

U žádostí podaných v roce 2023 bude možné předkládat vyúčtování a závěrečnou zprávu v elektronické podobě dle upravených pravidel pro vyúčtování (pravidla pro vyúčtování jsou vždy součástí darovací smlouvy).

 Dokumenty ke stažení:

Pro darovací smlouvy uzavřené do roku 2022

 • Vzor závěrečné zprávy pro právnické osoby stáhnout
 • Vzor pro vyúčtování pro darovací smlouvy (uzavřené v roce 2022 a dříve) stáhnout

Pro darovací smlouvy uzavřené v roce 2023

 • Vzor závěrečné zprávy pro právnické osoby stáhnout
 • Tabulka vyúčtování – se soupisem dokladů stáhnout
 • Tabulka pro vyúčtování mezd stáhnout
 • Návod, jak správně vyplnit tabulku vyúčtování stáhnout